സ്വകാര്യതാളുകൾ
User menu

പ്രധാന താൾ

ആയുർവേദ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ആയുർവേദ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ വിജയകരമായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  • ഈ താൾ അവസാനം തിരുത്തപ്പെട്ടത്: 19:00, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018.
  • ഈ താൾ 1,175 തവണ സന്ദർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഡാറ്റാബേസ് പിഴവ് - ആയുർവേദ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ
സ്വകാര്യതാളുകൾ
User menu

ഡാറ്റാബേസ് പിഴവ്

ആയുർവേദ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഒരു വിവരശേഖര അന്വേഷണത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ബഗ്ഗിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാവാം. അവസാനം ശ്രമിച്ച വിവരശേഖര അന്വേഷണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു:
(എസ്.ക്യു.എൽ. ക്വറി മറച്ചിരിക്കുന്നു)
"" എന്ന നിർദ്ദേശത്തിനകത്ത് നിന്നും. വിവരശേഖരത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പിഴവ് "5: database is locked".